KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-208 ze dne 18.8.2014
 

Karcinom prsu, recidiva v axilární uzlině


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Úvod:

U 76 leté pacientky s karcinomem prsu jsme pomocí scintimamografie prokázali recidivu tumoru v axilární uzlině.

Kazuistika:

Pacientka s karcinomem levého prsu a stavem po ablaci. Histologicky se jednalo o invazivní duktální karcinom, provedena lokoregionální radioterapie 50 Gy, dosycení axily do 60 Gy, dále léčba Tamoxifenem – ukončena před třemi roky. Následující rok po ukončení hormonální terapie byla uskutečněna exstirpace rezistence v levé axile, histol.: infiltrativní adenokarcinom vývodového typu, ER 70%, PR 70%, změna hormonální terapie na Arimidex.

Rtg plic negativní.

Scintigrafie skeletu: bez průkazu kostních metastáz.

Klinické vyšetření: prsy - vlevo jizva po ablaci, palp. jednozn. rezistence nehmatná, vpravo bpn, axila vpravo volná, vlevo axila - při hrudní stěně ve střední axil.čáře hmatné ploché ložisko.

Poslední rok postupné zvyšování hladiny tumor markeru CA 15-3: 33,1..41,8..78,5 mU/l (normální hladina pod 30 mU/l). CEA v normě (nejvyšší hladina 3,8 μg/l, normální hladina pod 5 μg/l).

Mamografie: v levé axile v místě exstirpované patologické léze je patrné nepravidelné hypoechogenní ložisko uložené na hrudní stěně velikosti 25x21x16 mm, při předchozím vyšetření před rokem popisováno nebylo, v levém nadklíčku bez patol. lymf. uzlin, také vpravo bez patologického nálezu. 

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintimamografii jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99m Tc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Celkově jsme aplikovali 700 MBq 99mTc MIBI do drobné žilky na hřbetu pravé nohy. Tento způsob aplikace používáme z toho důvodu, aby při případné částečné paravenozní aplikaci do žíly horní končetiny nedošlo k arteficiálnímu zvýšenému vychytávání radioindikátoru v axilárních uzlinách, které by mohlo napodobovat patologický nález v těchto uzlinách. Následovala statická scintigrafie obou prsů a axil v přední, bočních a zadní projekci, dále v těchto projekcích (kromě zadní projekce) jsme označili prsní bradavky pomocí bodového kobaltového zdroje (k lepší anatomické orientaci). Scintigrafie byla provedena pomocí tomografické scintilační kamery E.CAM firmy Siemens opatřené kolimátorem LEHR, délka projekce 10 minut (obr.1).
Obr. č. 1: Scintimamografie v bočních, přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 1: Scintimamografie v bočních, přední a zadní projekci. /V obou prsech není patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka. Patologický nález je však v levé axile, kde zjišťujeme oválné ložisko zvýšeného vychytávání radiofarmaka. Zřejmě jde o nádorové postižení uzlin vlevo.

Na chirurgické klinice byla provedena exstirpace rezistence z levé axily, s následným histologickým vyšetřením odebrané tkáně – histologicky: infiltrativní duktální adenokarcinom.

Závěr:

U pacientky s karcinomem levého prsu, stavem po ablaci a radioterapii, následné exstirpaci tumoru z levé axily došlo za 2 roky po tomto odstranění nádoru k recidivě tumoru levé axily, což bylo prokázáno pomocí scintimamografie a ověřeno histologickým vyšetřením exstirpované rezistence.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software