Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Metastatické postižení jater při karcinomu rekta detekované pomocí 99mTc CEA-Scan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 49 let.

Pacient po resekci rekta pro ca před 6 lety, s elevací tumorových markerů, odeslán k ozřejmení progrese maligního onemocnění.

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na ca jater, otec „stářím“, bratr DM

Z osobní anamnézy: stp. resekci rekta před 6 lety, hyperurikémie

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 80/min, TK 145/85 torr, břicho-bez hmatné resistence, hepar+2cm, další bez pozoruhodností, p.r. bez zřejmé patologie

Laboratorně: sedimentace 50 za hodinu, laboratorní známky lehčí hypochromní anemie, ery, hraniční kreatitnin a urea, hyperlipidémie, hraničně vyšší AST, ALT, elevace CEA (32,2 ng/ml) a TPA (103 U/l)

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-fyziologická křivka, sono jater vzhledem k horší vyšetřitelnosti pacienta nejednoznačné. 
Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan metodou „whole body“, SPECT za 4 a 24 hodin, kde při planárním vyšetření neprokazujeme patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka, avšak po provedení vyšetření metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci patrná akumulace radiofarmaka prstenčitého tvaru v dorzální části pravého laloku jaterního, za 24 hodin již jde o vcelku jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka. Několik podobných, avšak menších depozic vidíme i při předním okraji pravého jaterního laloku. (viz obr.). Nález odpovídající nejspíše susp. metastatickému postižení jater.
Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Následně provedená CT jater popisuje vícečetné metastázy pravého laloku jaterního, což jen potvrzuje námi vyjádřené podezření. Pokračováno v komplexní onkologické péči.

Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTcCEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod.


Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka./


Obr. 2: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti pravého jaterního laloku.

/Obr. 2: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti pravého jaterního laloku./


Obr. 3: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za24 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti pravého jaterního laloku.

/Obr. 3: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za24 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti pravého jaterního laloku./


Obr. 4: 3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka(99mTc CEA Scan) v oblasti pravého jaterního laloku.

/Obr. 4: 3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka(99mTc CEA Scan) v oblasti pravého jaterního laloku./


Obr. 5: Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater metodou maximum pixel raytrace v AP projekci.

/Obr. 5: Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater metodou maximum pixel raytrace v AP projekci./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz