KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-108 ze dne 30.01.2018
 

Difuzní uptake 99mTc-HDP v játrech jako náhodný nález při kostní scintigrafii.


MUDr. Maroš Zozuľak
Oddělení nukleární medicíny
Masarykova městská nemocnice v JilemniciKazuistika:

NO: 62-letá žena se základní diagnózou inoperabilního bilaterálního ovariálního tumoru (histologicky serózní karcinom) přijata na interní oddělení naší nemocnice pro febrilní stav nejasné etiologie, bolesti zad a pravého kolene.
Aktuálně onkologicky léčena Avastinem.

OA: tumor ovárií – serózní karcinom diagnostikovaný 4/2016, během roku 2016 prodělala 4 cykly
chemoterapie (karboplatina, 5-fluorouracil, mitoxantron, paclitaxel) – ukončena pro infekční 
a hematologické komplikace.
Letitý blíže neurčený intersticiální plicní proces na kortikoterapii, stp. kompresivní fraktuře Th12, hypertenze, astma bronchiale, thyreopatie. 

V laboratoři vstupně kromě známek zánětu (CRP 142 mg/l, leukocytóza, neutrofilie, zvýšená sedimentace)
a renální insuficience (kreatinin 150 umol/l), také výrazná elevace jaterních testů (ALT – 37,9 ukat/l,
AST – 80,1 ukat/l, GMT 2,74 ukat/l). Další den tj. v den vyšetření hodnoty jaterních testů stoupají 
(ALT - 46 ukat/l, AST - 121.6 ukat/l, LD - 130.4 ukat/l), konjugovaný bilirubin je mírně elevován – 
35 umol/l.

Zobrazovací metody:

CT břicha 7/2016 – Tumorózní expanze ovárií bilat., retroperitoneální, pánevní a mezenteriální lymfadenopatie, karcinomatóza peritonea, ascites, jinak bez patologických změn
Kontrolní CT 9/2016 – regrese tumorózního procesu, játra bez přesvědčivých ložiskových změn.
UZ břicha 12/2016 – steatóza jater, jinak bez patologie.

Na naše oddělení byla odeslána k scintigrafii skeletu pro kostní bolesti - k vyloučení metastáz
12.2016 jsme provedli kostní scintigrafii s 99mTc HDP (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Vyšetření bylo provedeno dvoudetektorovou tomografickou gamakamerou Symbia S firmy Siemens (viz níže - obr. č. 1).

Závěr z vyšetření:

Metabolicky aktivní patologii podezřelou z onkologického původu neprokazujeme.
Známky povšechných degenerativních změn nosného aparátu, nejvýraznějších v levém kyčelním kloubu 
a v pravém koleni.
Starší kompresivní fraktura obratle Th12.

Obrazu dominuje neobvyklá, intenzivní, difúzní hyperakumulace radiofarmaka v játrech.
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci. Část levé nohy a lýtka je počítačově „odříznuta“ vzhledem k překrytí těchto struktur vysokou radioaktivitou v močovém katetru a sběrném sáčku.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci.
Část levé nohy a lýtka je počítačově „odříznuta“ vzhledem k překrytí těchto struktur vysokou radioaktivitou v močovém katetru a sběrném sáčku. /
Další osud pacientky:

Pacientka byla přeléčena antibiotiky, zahájena terapie hepatoprotektivy, hodnoty jaterních testů klesly. Uzavřeno jako uroinfekt a jaterní selhání nejasné etiologie. 
Po cca třech měsících znovu přijata po uroinfekt a elevaci jaterních testů, předcházel cyklus chemoterapie, po přeléčení antibiotikami dimitována do ambulantní péče.
Pro komplikace (poruchy vědomí) byla ukončena biologická léčba Avastinem, nyní probíhá monoterapie karboplatinou, pacientka je v relativně dobrém stavu, podobné potíže se již neobjevily.

Diskuze:

Scintigrafie skeletu je vyšetření primárně indikované k posouzení kostních abnormalit, osteotropní radiofarmaka se ale můžou neobvykle při různých patologických stavech hromadit také v jiné tkání než v kostní. Např. jde o akumulaci v prsní žláze, pleuře, slezině, plicích, perikardu, tepnách. O akumulaci v myokardu pojednávají kazuistiky SKE-70, SKE-39, SKE-52, KAR-24

U naší pacientky došlo k abnormálnímu záchytu radiofarmaka v játrech. V nich dochází podle literatury nejčastěji k fokální hyperakumulaci, nejčastěji v jaterních metastázách. V našem případě ale šlo o difúzní vychytávání, které je vzácné a může mít různé příčiny:

   -   nekvalitní radiofarmakum (vytváření 99m-Tc koloidu v přítomnosti vysoké koncentrace Hliníku z molybden-technéciového generátoru)

   -   předchozí intravenózní podání koloidních sloučenin železa (dochází k tvorbě komplexu s 99m-Tc, který se následně akumuluje v Kupferových buňkách)

   -   předávkování železem (při transfuzní léčbě některých anemií např. thalasemií )

   -   předchozí podání gadolinia při MRI vyšetření v den provedení kostní scintigrafie 

   -   amyloidózu

   -   hyperkalcémii 

   -   difuzní poškození jater s nekrózou jaterních buněk (mechanizmus akumulace je nejspíš spojený s vazbou osteotropních radiofarmak na kalcium nahromaděné v mitochondriích při porušení buněčné membrány) na podkladě např.: Budd-Chiariho syndromu, akutní hypoxické hepatopatie, ischemické hepatopatie či vysokodávkové terapie Metotrexátem.

Závěr:

Provedli jsme scintigrafii skeletu u pacientky s onkologickou diagnózou k vyloučení vzdálených metastáz. Při vyšetření došlo k neobvyklé difúzní akumulace osteotropního radiofarmaka v játrech. Po možných příčinách, které jsem vyjmenoval výše, jsem pátral v literatuře.

Z nich se jako nejpravděpodobnější nabízí (i vzhledem k laboratornímu nálezu) toxické difúzní poškození jater chemoterapií, pacientka v tomto směru ale cíleně vyšetřena nebyla. 

Literatura:

  1. KU-HUNG, Lin, Shih BING-FU, Tsao CHIN-HO a Wu MING-CHE. Diffuse Liver Uptake of Technetium-99m-MDP Bone Scan Due to Hepatotoxicity Secondary to Methotrexate Therapy. Ann Nucl Med Sci [online]. 2005, 18(2), 111 - 115 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.412.7472&rep=rep1&type=pdf

  2. LOUTFI, MD, PHD, Issa, B.David COLLIER, MD a Ahmed M. MOHAMMED. Nonosseous Abnormalities on Bone Scans. Journal of Nuclear Medicine Technology [online]. 2003, 31(3), 149 - 153 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: http://tech.snmjournals.org/content/31/3/149.full

  3. MACDONALD, Joanie. Idiopathic Hepatic Uptake of 99mTc Methylene Diphosphonate: A Case Report. Journal of Nuclear Medicine Technology [online]. 2001, 29(1), 32-36 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: http://tech.snmjournals.org/content/29/1/32.full#ref-13 

  4. PARKER, Gilbert E., Gilbert E. PARKER JR. a Timothy S. BURKE. Technetium-99m-Medronate Uptake in Hepatic Necrosis Associated with Budd-Chiari Syndrome. The Journal of NuclearMedicine [online]. 1992, 33(7), 1390-1392 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: http://jnm.snmjournals.org/content/33/7/1390.full.pdf

  5. SOOD, Ashwani, RajeevKumar SEAM, Sandeep SETHI a Manish GUPTA. Diffuse hepatic and splenic Tc-99m MDP tracer uptake in case of multiple myeloma. Indian Journal of Nuclear Medicine [online]. 2010, 25(2), 70- [cit. 2017-07-27]. DOI: 10.4103/0972-3919.72692. ISSN 0972-3919. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3003289/Pracoviště:

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Lenka Tylová
Metyšova 465
514 15 Jilemnice 


kontakt na autora:
MUDr. Maroš Zozuľak
481 551 322

zozul.m@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software