KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 TechneScan MAG3

DRN 4334 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

Kit pro přípravu 99mTc
Kit pro přípravu 99mTc-merkaptoacetyltriglycinu
Indikace: Vyšetřování poruch funkce ledvin a močových cest
Hodnocení tubulární extrakční frakce
Hodnocení funkce močového měchýře
   

Balení

1 kit = 5 lahviček

 


Uchovávání:

2-8oC
   
Doba použitelnosti: datum uvedeno na obalu
   
Složení: Betiatidum 1 mg
  Vínan sodný dihydrát, chlorid cínatý dihydrát.  
   
Rozředění: 925 MBq v objemu 1 ml, poté naředit do objemu 4 ml
1110 MBq v objemu 3 ml, poté naředit do objemu 10 ml
Doba inkubace: 10 minut na vařící vodní lázni
Stabilita po označení: 1 hodina v objemu 4 ml
4 hodiny v objemu 10 ml
Účinnost značení: ł 95 %
pH: 5,0 – 6,0
   
Reg. číslo SÚKL: 88/252/90-C
   
Kód VZP: 02035 Tc-MAG3 INJ., 99mTc
Směrná hodnota SÚJB: ledviny: scintigrafie dynamická 250 MBq
stanovení EPPL, GF 20 MBq
Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TechneScanR MAG3

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4334

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Obsah 1 lahvičky:

Betiatidum                                                    1 mg

 

Výrobek je určen po přidání technecistanu(99mTc) sodného k přípravě diagnostika technecium(99mTc) tiatidu.

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu roztoku k i.v. aplikaci.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Indikace

Po rozředění lyofilizátu roztokem technecistanu(99mTc) sodného se 99mTc-tiatid využívá pro vyšetřování nefrologických a urologických poruch: zejména pro studie morfologie, perfúze, funkce ledvin a pro získání informací o odtoku moče.

 

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší osoby: 37 - 185 MBq. Dávka závisí na patologickém procesu, který má být vyšetřením hodnocen a na použité metodice. Studie průtoku krve ledvinami či transportu močovody obecně vyžaduje vyšší dávku než studie intrarenálního transportu, a nefrografie vyžaduje nižší aktivitu než sekvenční scintigrafie.

 

Dávkování u dětí:

I když TechneScanR  MAG3 je možno indikovat dětským pacientům, cílené studie nebyly prováděny. Podle klinických zkušeností se u dětí dávkování snižuje. Pro výpočet aktivity

k aplikaci je přesnější použít přepočet dle povrchu těla, neboť vztah mezi výškou a tělesnou hmotností může být proměnlivý.

Je výhodné použít doporučení Pediatric Task Group EANM, viz tabulka:

 

Dávkování u dětí - podíl aktivity pro dospělé (Pediatric Task Group EANM, 1990):

 

            3 kg = 0,1                      4 kg = 0,14                        6 kg = 0,19         8 kg = 0,23

          10 kg = 0,27                    12 kg = 0,32                      14 kg = 0,36      16 kg = 0,40

          18 kg = 0,44                    20 kg = 0,46                      22 kg = 0,50      24 kg = 0,53

          26 kg = 0,56                    28 kg = 0,58                      30 kg = 0,62      32 kg = 0,65

          34 kg = 0,68                    36 kg = 0,71                      38 kg = 0,73      40 kg = 0,76

          42 kg = 0,78                    44 kg = 0,80                      46 kg = 0,82      48 kg = 0,85

          50 kg = 0,88                  52-54kg= 0,90                    56-58kg= 0,92   60-62kg= 0,96

         64-66kg= 0,98                  68 kg = 0,99

 

Snížení aktivity na méně než 10 % dávky pro dospělého způsobí technické problémy při provádění scintigrafie a jejím hodnocení.

 

Rizika spojená s aplikací spočívají prakticky pouze v úrovni ionizujícího záření, množství chemických látek je nízké (asi 0,2 mg pro 185 MBq). Pro diferenciální diagnostiku nefrologických a urologických poruch je možno aplikovat během vyšetření diuretika nebo inhibitory ACE.

 

Scintigrafické vyšetření se obyčejně zahajuje ihned po aplikaci.

 

4.3 Kontraindikace

Nejsou známy.

 

4.4 Zvláštní upozornění

Doporučuje se dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením s častým močením

po aplikaci, v zájmu snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

 

Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem s příslušným povolením pro využívání radioizotopů.

 

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

U pacientů s vážnějším poškozením funkce ledvin není přípravek vhodný pro přesné určování efektivního průtoku plazmy nebo krve ledvinami.

 

Během procesu značení může vznikat malé množství radiochemických nečistot označených techneciem(99mTc). Některé se akumulují v játrech a jsou vylučovány žlučovými cestami, mohou tedy překrytím oblasti zájmu ovlivnit pozdní fázi (po 30 minutách) dynamického vyšetření ledvin.

 

4.5 Interakce

Nebyly popsány interakce technecium(99mTc) tiatidu s léčivými látkami běžně předepisovanými pacientům vyžadujícím výše uvedená vyšetření (např. antihypertenzíva

a léčivé látky pro léčbu nebo prevenci rejekce transplantovaných orgánů).

Pro diferenciální diagnostiku nefrologických a urologických poruch je možno jednorázově aplikovat během vyšetření diuretika nebo inhibitory ACE.

 

Tubulární sekreci může narušit a clearance technecium(99mTc) tiatidu ovlivnit aplikace kontrastních látek.

 

4.6 Těhotenství a laktace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika

pro matku a plod.

 

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 8 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit

za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte vyšší než 1 mSv.

 

4.7 Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Nežádoucí vliv nebyl popsán.

 

4.8 Nežádoucí účinky

Bylo hlášeno malé množství případů anafylaktoidních reakcí, většinou mírného a vzácněji těžkého průběhu. Přes malou pravděpodobnost jejich výskytu má být k okamžité dispozici adrenalin, kortikoidy a antihistaminika. Občas byly hlášeny vasovagové reakce mírného průběhu.

 

Byly hlášeny křeče mozkového původu u 15 dní starého dítěte tlumeného sedativy, aniž byla zjištěna příčinná souvislost s aplikací přípravku TechneScanR MAG3.

 

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší

než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

4.9. Předávkování

Riziko předávkování technecium(99mTc) tiatidem je z velké části teoretické a spočívá

ve vystavení nadměrnému množství radiace. V takovém případě je možné snížit radiační zátěž organismu (ledvin, močového měchýře a žlučového měchýře) podporou diurézy a častým močením.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

V rámci aplikovaného množství účinné látky a aktivity nejsou známy žádné farmakodynamické účinky technecium(99mTc) tiatidu.

Určování aktivity nad ledvinami umožňuje stanovit hodnoty průtoku krve ledvinami, intrarenálního transportu tubuly i hodnoty vylučování močovým systémem odděleně

pro každou ledvinu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. aplikaci je technecium(99mTc) tiatid z krevního oběhu rychle odstraňován ledvinami.

 

Technecium(99mTc) tiatid má poměrně vysokou vazbu na plazmatické proteiny. Při normální funkci ledvin je během 30 minut po aplikaci vyloučeno 70 % podané dávky a za 3 hodiny více než 95%. Vylučování po 3 hodinách je závislé na patologii ledvin a močového systému. Převažujícím mechanismem vylučování je tubulární sekrece. Glomerulární filtrace představuje pouze asi 11 % celkové clearance.

 

5.3 Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Byly prováděny studie akutní, subakutní (8-denní) a chronické (13-týdenní) toxicity a studie mutagenních účinků. V rámci aplikovaného množství, které tvořilo až 1000-násobek maximální dávky pro pacienta, nebyly pozorovány toxické ani mutagenní účinky.

 

5.4 Dozimetrické údaje

Odhadovaná absorbovaná dávka (metodika MIRD):

 

mGy/MBq

 

stěna močového měchýře      (mikce 2 hod.)                                         0,057

                                           (mikce 4,8 hod.)                                       0,127

stěna žlučového měchýře                                                                    0,043

ledviny                                                                                               0,017

tlusté střevo, horní část                                                                       0,010

dolní část                                                                                           0,009

tenké střevo                                                                                       0,007

játra                                                                                                  0,005

vaječníky                    (mikce 2 hod.)                                                   0,003

                                 (mikce 4,8 hod.)                                                0,007

varlata                        (mikce 2 hod.)                                                   0,002

                                 (mikce 4,8 hod.)                                                0,004

kostní dřeň                 (mikce 2 hod.)                                                   0,002

                                 (mikce 4,8 hod.)                                                0,003

skelet                                                                                                0,001

plíce                                                                                                  0,001

 

Efektivní dávkový ekvivalent                                                            0,011 mSv/MBq

 

Efektivní dávkový ekvivalent pro 70 kg pacienta po aplikaci 185MBq bude 2,0 mSv,

v případě mikce 2 hodiny po aplikaci.

Přestože nebyly prováděny srovnávací dozimetrické studie, předpokládá se, že efektivní dávkový ekvivalent je nižší u pacientů s nedostatečností nebo selháním ledvin ve srovnání

s normální funkcí ledvin. Tento fakt souvisí s příspěvkem absorbované dávky pro močový měchýř k celkové radiační zátěži.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Seznam všech pomocných látek

Natrii tartras dihydricus                               16,9 mg

Stannosi chloridum dihydricus                      0,04 mg

 

Po rozředění obsahu lahvičky a označení eluátem 99Mo/99mTc generátoru (běžně ve formě 0,9 % roztoku chloridu sodného) obsahuje injekce vodný roztok chloridu sodného, vínanu sodného a chloridu cínatého.

 

Obsah lahvičky neobsahuje konzervační látky.

 

Vlastnosti přípravku po označení:

Čirý až slabě opalizující, bezbarvý, vodný roztok.

pH: 5,0 - 6,0

osmolalita: mírně hypertonický roztok

 

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy. Pro zabezpečení stability 99mTc-tiatidu však přípravek nemá být aplikován spolu s jinými léčivy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti kitu je 12 měsíců od data výroby. Datum exspirace je uvedeno na štítku lahvičky a na papírovém obalu.

Po označení je stabilita roztoku technecium(99mTc) tiatidu:

- 4 hodiny od označení - v případě konečného objemu 10 ml

- 1 hodinu od označení - v případě konečného objemu 4 ml

 

6.4 Skladování

TechneScanR MAG3 se uchovává při teplotě 2 - 8°C, chránit před světlem.

Pokud bude označený roztok použit pro více aplikací, skladuje se při 2 - 8°C v rámci doby exspirace roztoku.

 

Skladování možné za podmínek pro radioaktivní látky.

 

6.5 Druh obalu

Injekční lékovka 10 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

Přípravek TechneScanR MAG3 obsahuje 5 lahviček v balení.

 

6.6 Návod k použití

Obsah lahvičky je určen k označení injekčním roztokem technecistanu(99mTc) sodného vyhovujícím požadavkům Evropského lékopisu. Po rozředění obsahu lahvičky technecistanem(99mTc) sodným a po ukončení kroku zahřívání je připraven roztok diagnostika technecium(99mTc) tiatidu.

 

Tvorba označených nečistot je nejnižší, je-li použit eluát v nejnižším možném objemu. Značení je tedy nutné provádět s eluátem s co nejvyšší radioaktivní koncentrací. Je možné používat eluát pouze z generátoru, u kterého byla provedena eluce během předchozích

24 hodin. Dále je možné použít pouze eluát z generátoru starého maximálně jeden týden.

 

Naředění roztoku je možné provést 0,9 % roztokem chloridu sodného.

 

Po rozředění a označení je možné přípravek použít pro jedinou aplikaci nebo aplikaci několika pacientům.

 

Návod ke značení

Pro značení se doporučuje použít eluát s co nejvyšší radioaktivní koncentrací. Tvorba označených radiochemických nečistot je omezena při použití eluátu v co nejmenším objemu.

 

Proveďte eluci generátoru v objemu 5 ml (přerušovanou elucí) podle návodu k obsluze. Použijte 3 ml eluátu. Požadovanou aktivitu 99mTc (nejvíce však 1110 MBq, 30 mCi) nařeďte do 10 ml 0,9 % roztokem chloridu sodného. Tento objem přidejte do lahvičky TechneScanR MAG3.

Pro přenos roztoku do lékovky použijte tenkou jehlu (20 G nebo vyšší), aby došlo

k následnému uzavření otvoru v pryžové zátce. Tak nedojde k průniku vody do lahvičky

při následném procesu varu a ochlazování.

 

Ihned po přidání aktivity zahřívejte lahvičku po dobu 10 minut na vodní lázni. Zajistěte svislou polohu lahvičky, aby nedošlo k průniku kovových nečistot z pryžové zátky do roztoku, což může negativně ovlivnit účinnost značení. Poté ochlaďte lahvičku ve studené vodě. Tehdy je preparát připraven k aplikaci.

 

Označený roztok s aktivitou 1110 MBq/10 ml je možné použít do 4 hodin od ukončení kroku zahřívání.

 

Je-li nutné získat koncentrovanější roztok, použijte maximálně 1 ml eluátu s nejvyšší aktivitou 925 MBq a nařeďte do 4 ml 0,9 % roztokem chloridu sodného. Následuje stejný postup popsaný výše. Takto připravený preparát je použitelný pouze 1 hodinu po přípravě.

 

Je-li to možné, doporučuje se použít eluát získaný přerušovanou elucí generátoru

dle příslušného návodu k použití.

 

Upozornění v souvislosti s krokem značení

Doporučuje se přidat roztok vhodného barviva do vodní lázně při zahřívání i při ochlazování (např. methylenovou modř 1 % nebo fluorescein sodný 0,1 %). Takové opatření zabezpečí indikaci případné kontaminace obsahu lahvičky během zahřívání popř. ochlazování. Označený roztok má být před použitím zkontrolován (při zachování zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením).

 

Pokyny pro kontrolu značení

Je možné použít následujících metod:

 

1. HPLC:

Radiochemická čistota označené sloučeniny se určuje metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) ve spojení s vhodným detektorem aktivity, na 25 cm koloně RP18

s průtokem 1,0 ml / min.

Mobilní fází A je směs roztoku fosforečnanů (1000 dílů 0,01 M Na2HPO4 a 114 dílů 0,01 M NaH2PO4 s upravenou aciditou na pH = 6) a etanolu v poměru 19 : 1.

Mobilní fází B je směs vody a metanolu v poměru 1 : 9.

 

Použijte program s následujícími parametry:

Čas (min):          Průtok (ml/min):                % A           % B

10                       1                                         100            0

7                       1                                         0                 100

4                       2                                         100            0

 

Pík tiatidu se objevuje na konci průchodu mobilní fáze A.

Objem vzorku je 5 µl a celkový počet impulsů pro každý kanál nesmí překročit 30 000.

 

Požadavek na výsledek analýzy:

 

                                               t = 0                              po 4 hodinách

Tiatid                                      ³ 96,0 %                      ³ 95,0 %

Celkem čelní frakce             £ 3,0 %                         £ 3,0 %

Metanolová frakce                £ 4,0 %                         £ 4,0 %

 

2. Zjednodušená rychlá metoda:

Tento způsob je alternativou k metodě výše uvedené a jeho účelem je použití na pracovištích pro provádění rutinní kontroly značení.

 

Metoda je založena na použití patron běžně používaných pro přípravu vodných roztoků vzorků před chromatografií. Patrona (např. Sep-Pak C18 Cartridge, Waters) je promyta

10 ml absolutního etanolu a následně 10 ml 0,001 M HCl. Přidáním 5 ml vzduchu se odstraní zbytky kapalin na koloně.

Do patrony přidejte vzorek připraveného 99mTc-MAG3 např. v objemu 0,1 ml a proveďte eluci 5 ml 0,001 M HCl. Eluát uschovejte. Proveďte eluci 5 ml fosfátového pufru (0,01 M,

pH = 6,0) s obsahem 0,5 % etanolu. Eluát přidejte k eluátu získanému v předchozím kroku (obsahují celkové množství hydrofilních nečistot). Proveďte eluci patrony 10 ml fosfátového pufru (pH = 6,0) se 7 % etanolem. Tento druhý eluát obsahuje 99mTc-MAG3. Závěrem proveďte eluci patrony 10 ml absolutního etanolu. Tento třetí eluát obsahuje lipofilní nečistoty.

Určete aktivity každého eluátu a proveďte výpočet procentuálního zastoupení každé frakce. Jako 100 % použijte součet aktivit všech tří frakcí.

 

Požadavek na výsledek analýzy:

99mTc-MAG3: ³ 90 %

hydrofilní nečistoty: £ 5 %

lipofilní nečistoty: £ 5 %

 

Další upozornění související s aplikací:

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

Odstraňování odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy pro práci s radioaktivním materiálem.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/252/90-C

Prodloužení registrace: 17.1.1996

 

9. DATUM REGISTRACE

30.11.1990

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

16.2.1995

 

 

 


 << ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software