KC SOLID s.r.o.
 




úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 TechneScan DTPA

DRN 4362 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Kazuistiky  |  Foto  |



Katalogový list

Kit pro přípravu 99mTc
Kit pro přípravu 99mTc-DTPA, inj.
  Indikace: Vyšetřování poruch funkce ledvin a močových cest
Stanovení hodnoty glomerulární filtrace
Radioaerosolová scintigrafie plic
   

Balení

1 kit = 5 lahviček

 

 

Uchovávání:

obyčejná teplota, chránit před světlem

     
 

Doba použitelnosti:

datum uvedeno na obalu

     
 

Složení:

Calcii trinatrii pentetas 25 mg

   

Kyselina gentisová, chlorid cínatý, chlorid sodný, dusík.

     
 

Rozředění:

11,1 GBq v objemu 2-10 ml

 

Doba inkubace:

15 – 30 minut

 

Stabilita po označení:

8 hodin

 

Účinnost značení:

ł 95 %

 

pH:

4,0 – 5,0

     
 

Reg. číslo SÚKL:

88/763/93-C

     
 

Kód VZP:

02034 Tc-DTPA INJ., 99mTc

 

Směrná hodnota SÚJB:

ledviny:

scintigrafie dynamická 250 MBq

     

stanovení EPPL, GF 20 MBq

   

cévy:

radionuklidová angiofgrafie 800 MBq

   

mozek:

scintigrafie dynamická 800 MBq

     

scintigrafie statická 600 MBq

     

scintigrafie SPECT 800 MBq

   

plíce:

scintigrafie ventilační

     

viz UltraVent





Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TechneScanR DTPA

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4362

Nechráněný název: Pentetan technecia(99mTc)

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Jedna lahvička obsahuje 37,5 mg lyofilizátu s účinnou látkou:

Calcii trinatrii pentetas                       25 mg

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu roztoku k injekční aplikaci.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Indikace

a) Po rozředění roztokem technecistanu(99mTc) sodného se připravený roztok používá

     v následujících oblastech:

- dynamická scintigrafie ledvin pro vyšetřování perfúze ledvin, funkce ledvin a močových cest

- stanovení hodnoty glomerulární filtrace

- mozková angiografie a scintigrafie mozku jako alternativa tam, kde není k dispozici CT a/nebo magnetická rezonance

 

b) Po inhalaci nebulizovaného roztoku sloučeniny označené 99mTc:

- ventilační scintigrafie plic

 

c) Po perorální aplikaci označeného roztoku:

- vyšetřování gastroezofageálního refluxu a vyprazdňování žaludku

 

4.2. Dávkování a způsob podání

Doporučené dávky pro dospělé (vyšší dávky mohou být odůvodnitelné):

 

Pro i.v. podání:

- určování glomerulární filtrace ze vzorků plazmy: 1,8 - 3,7 MBq.

- určování glomerulární filtrace pomocí gama kamery ve spojení s dynamickou scintigrafií ledvin: 37 - 370 MBq.

Sekvenční zobrazení se provádí ihned po aplikaci.

Statické zobrazení se provádí nejlépe za 1 hodinu po aplikaci.

 

- scintigrafie mozku: 185 - 740 MBq.

Při vyšetřování mozku se statické zobrazení provádí za 1 hodinu a je-li potřebné, také za několik hodin po aplikaci. Dynamické zobrazení se provádí ihned po aplikaci.

 

Pro aplikaci inhalační:

- ventilační scintigrafie plic: 500 - 1000 MBq

v nebulizeru, 50 - 100 MBq v plících.

 

 

 

 

Pro perorální podání:

- Vyšetřování gastroezofageálního refluxu a vyprazdňování žaludku: 10 - 20 MBq.

Záznam dynamického zobrazení se spouští během několika minut po aplikaci a provádí se až do 120 minut v případě vyšetřování gastroduodenálního transitu.

 

Dávkování u dětí:

Dávka je upravena podle tělesné hmotnosti:

 

Dávka pro děti (MBq) = Dávka dospělí (MBq) x Hmotnost dítěte (kg)

                                                                              70

 

U určitých případech je výhodnější použít přepočet podle povrchu těla:

 

                                                    

Dávka pro děti (MBq) = Dávka dospělí (MBq) x Povrch těla dítěte (m2)

                                                                              1,73

 

U dětí mladších jednoho roku je nejnižší aktivita pro vyšetřování ledvin 20 MBq, která zabezpečí dostatečnou kvalitu zobrazení.

 

4.3. Kontraindikace

Nejsou známy.

 

4.4. Zvláštní upozornění

Přípravek TechneScanR DTPA není možné aplikovat do subarachnoidálního prostoru a nikdy nesmí být použit pro scintigrafii toku cerebrospinální tekutiny.

 

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

V souvislosti s určováním dávky k aplikaci je nutné zvážit riziko zvýšení radiační zátěže při snížené funkci ledvin.

V zájmu snížení absorbované dávky pro močový měchýř se doporučuje dostatečná hydratace pacienta s častým močením.

 

4.5. Interakce

Řada léčivých látek může ovlivnit funkci vyšetřovaného orgánu a změnit vychytání

99mTc-DTPA :

 

Kaptopril při diagnostickém použití: Dynamická scintigrafie ledvin a její zopakování

za 1 hodinu po perorální aplikaci 20 - 25 mg kaptoprilu může odhalit hemodynamické změny způsobené stenózou renální arterie v postižené ledvině. Je nutné pečlivě kontrolovat krevní tlak u pacientů s cévními chorobami, kde je riziko významného snížení krevního tlaku a poškození funkce ledvin.

 

Furosemid při diagnostickém použití: Intravenózní aplikace furosemidu v rámci dynamické scintigrafie ledvin způsobí zvýšené vylučování 99mTc-DTPA. Tento účinek lze využít

při diagnóze obstrukce trvající i při dilataci renálního systému.

 

Cerebrální angiografie: Psychotropní látky zvyšují průtok krve v oblasti vnější krční tepny, čímž může nastat během průchodu tepnou a kapilárami rychlé vychytání radiofarmaka

v oblasti nosohltanu.

 

4.6. Těhotenství a laktace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

 

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika

pro matku a plod.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 12 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit

za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte vyšší než 1 mSv.

 

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nebyl popsán a není očekáván.

 

4.8. Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší

než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

Ojediněle byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zrudnutí, závratě, dušnost, svědění, kopřivka a hypotenze.

 

4.9. Předávkování

V případě předávkování aktivitou 99mTc-DTPA je možné snížit absorbovanou dávku zvýšením eliminace radionuklidu z organismu podporou diurézy s častým močením.

 

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

V rámcí koncentrací chemických sloučenin a v rámci aktivit aplikovaných pro diagnostické účely nevykazuje 99mTc-DTPA žádné farmakologické účinky.

 

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

- Po i.v. aplikaci se 99mTc-DTPA distribuuje do extracelulární tekutiny. Na plazmatické bílkoviny se váže méně než 5 % aplikované aktivity. Vazba 99mTc-DTPA na erytrocyty je zanedbatelná. 99mTc-DTPA neproniká nepoškozenou hematoencefalickou bariérou, ale slabě proniká difúzí do mateřského mléka.

Plazmatická clearance má multiexponenciální charakter s výjímečně rychlou komponentou.

Komplex je in vivo stabilní, více než 98 % vyloučené aktivity močí je ve formě komplexu.

 

Ledvinami se během prvních 24 hodin vyloučí asi 90 % aplikované dávky zejména glomerulární filtrací. Retence v ledvinách nebyla pozorována.

Plazmatická clearance může být zpomalena u pacientů s chorobami ledvin.

 

U pacientů s edémem nebo ascitem může být distribuce radionuklidu v extracelulárním prostoru pozměněna.

 

- Po inhalační aplikaci v rámci vyšetřování plicní ventilace 99mTc-DTPA rychle proniká

  z plicních alveol do cévního řečiště, kde je rozptýlena. Poločas 99mTc-DTPA v plících je

  o něco kratší než 1 hodina. Změnit permeabilitu plicního epitelu může mnoho různých faktorů, např. kouření cigaret.

 

- Po perorální aplikaci není 99mTc-DTPA ze střeva absorbováno.

 

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Přípravek není určen k pravidelné nebo nepřetržité aplikaci.

 

Po 14denní opakované i.v. aplikaci CaNa3DTPA králíkům v dávkách 100krát vyšších a psům v dávkách 1000krát vyšších než jsou obvyklé dávky pro pacienta nebyly pozorovány toxické příznaky.

Nejnižší množství CaDTPA, které způsobilo potrat a smrt plodu u myší bylo asi 3600krát vyšší než množství doporučené k aplikaci ženám pro diagnostické účely.

 

Studie mutagenity a dlouhodobého karcinogenního účinku nebyly prováděny.

 

5.4. Dozimetrické údaje

Technecium(99mTc) se přeměňuje za emise záření gama s energií140 keV a poločasem

6 hodin na technecium(99Tc), považované za stabilní.

 

Efektivní dávkový ekvivalent po aplikaci přípravku:

- po i.v. aplikaci 740 MBq u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg a normální funkcí ledvin je efektivní dávkový ekvivalent 4,7 mSv.

- po inhalaci 100 MBq nebulizovaného roztoku pro 70 kg pacienta je efektivní dávkový ekvivalent 0,7 - 7 mSv.

- po perorální aplikaci 20 MBq pro 70 kg pacienta je efektivní dávkový ekvivalent 0,5 mSv.

 

V následující tabulce jsou uvedeny absorbované dávky podle ICRP (International Comission of Radiological Protection):

 

 

 

 

 

 

Normální funkce ledvin:

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                   dospělý        15 let           10 let           5 let             1 rok

 

Nadledviny                           1,4E-03        1,8E-03        2,7E-03        4,2E-03        7,8E-03

Stěna moč. měchýře            6,5E-02        8,1E-02        1,2E-01        1,7E-01        3,2E-01

Povrch kostí                         1,7E-03        2,1E-03        3,1E-03        4,6E-03        8,5E-03

Prsní žlázy                          9,4E-04        9,4E-04        1,4E-03        2,2E-03        4,3E-03

GIT:

stěna žaludku                    1,3E-03        1,7E-03        2,8E-03        4,1E-03        7,5E-03

tenké střevo                       2,6E-03        3,1E-03        5,0E-03        7,5E-03        1,3E-02

tlusté střevo

horní část                        2,2E-03        2,9E-03        4,4E-03        7,1E-03        1,2E-02

dolní část                        4,2E-03        5,4E-03        8,2E-03        1,1E-02        1,9E-02

 

Ledviny                                4,4E-03        5,4E-03        7,7E-03        1,1E-02        2,0E-02

Játra                                    1,3E-03        1,6E-03        2,5E-03        3,9E-03        7,0E-03

Plíce                                   1,0E-03        1,3E-03        2,0E-03        3,1E-03        5,7E-03

Vaječníky                            4,3E-03        5,3E-03        7,8E-03        1,1E-02        1,8E-02

Slinivka břišní                       1,5E-03        1,8E-03        2,9E-03        4,5E-03        8,1E-03

 

Červená kostní dřeň              2,5E-03        3,0E-03        4,2E-03        5,7E-03        8,7E-03

Slezina                                1,4E-03        1,7E-03        2,5E-03        4,0E-03        7,2E-03

Varlata                                2,8E-03        4,1E-03        6,8E-03        1,0E-02        1,9E-02

Štítná žláza                         7,9E-04        1,3E-03        2,1E-03        3,4E-03        6,1E-03

Děloha                                 7,9E-03        9,6E-03        1,5E-02        2,1E-02        3,5E-02

 

Ostatní tkáně                       1,7E-03        2,0E-03        3,1E-03        4,6E-03        8,3E-03

 

Efektivní dávkový               6,3E-03        7,8E-03        1,1E-02        1,7E-02        3,0E-02

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Při poruše funkce ledvin:

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                   dospělý        15 let           10 let           5 let             1 rok

 

Nadledviny                           4,1E-03        5,1E-03        7,8E-03        1,2E-02        2,1E-02

Stěna moč. měchýře            2,2E-02        2,7E-02        4,0E-02        5,8E-02        1,1E-01

Povrch kostí                         4,4E-03        5,3E-03        7,9E-03        1,2E-02        2,1E-02

Prsní žlázy                          3,0E-03        3,0E-03        4,3E-03        6,9E-03        1,3E-02

GIT:

stěna žaludku                    3,8E-03        5,0E-03        7,9E-03        1,1E-02        2,0E-02

tenké střevo                       4,7E-03        5,6E-03        8,6E-03        1,3E-02        2,3E-02

tlusté střevo

horní část                        4,4E-03        5,6E-03        8,1E-03        1,3E-02        2,2E-02

dolní část                        4,7E-03        6,2E-03        9,6E-03        1,4E-02        2,5E-02

 

Ledviny                                7,9E-03        9,6E-03        1,4E-02        2,0E-02        3,4E-02

Játra                                    3,8E-03        4,6E-03        7,1E-03        1,1E-02        1,9E-02

Plíce                                   3,3E-03        4,2E-03        6,2E-03        9,5E-03        1,7E-02

Vaječníky                            4,9E-03        6,3E-03        9,4E-03        1,4E-02        2,4E-02

Slinivka břišní                       4,3E-03        5,4E-03        8,1E-03        1,2E-02        2,2E-02

 

Červená kostní dřeň              5,2E-03        6,3E-03        9,0E-03        1,3E-02        2,2E-02

Slezina                                4,0E-03        4,8E-03        7,2E-03        1,1E-02        2,0E-02

Varlata                                3,3E-03        4,5E-03        6,9E-03        1,1E-02        2,0E-02

Štítná žláza                         2,5E-03        4,3E-03        6,8E-03        1,1E-02        1,9E-02

Děloha                                 6,3E-03        7,5E-03        1,1E-02        1,7E-02        2,9E-02

Ostatní tkáně                       3,3E-03        4,0E-03        6,1E-03        9,4E-03        1,7E-02

 

Efektivní dávkový               5,3E-03        6,6E-03        9,7E-03        1,5E-02        2,6E-02

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Absorbované dávky po aplikaci aerosolu 99mTc-DTPA jsou následující:

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                   dospělý        15 let           10 let           5 let             1 rok

 

Nadledviny                           2,1E-03        2,9E-03        4,4E-03        6,7E-03        1,2E-02

Stěna moč. měchýře            4,7E-02        5,8E-02        8,4E-02        1,2E-01        2,3E-01

Povrch kostí                         1,9E-03        2,4E-03        3,5E-03        5,3E-03        9,8E-03

Prsní žlázy                          1,9E-03        1,9E-03        3,3E-03        4,8E-03        7,8E-03

GIT:

stěna žaludku                    1,7E-03        2,2E-03        3,5E-03        5,1E-03        8,9E-03

tenké střevo                       2,1E-03        2,6E-03        4,1E-03        6,3E-03        1,1E-02

tlusté střevo

horní část                        1,9E-03        2,4E-03        3,8E-03        6,1E-03        1,0E-02

dolní část                        3,2E-03        4,2E-03        6,3E-03        8,8E-03        1,5E-02

 

Ledviny                                4,1E-03        5,1E-03        7,2E-03        1,1E-03        1,9E-02

Játra                                    1,9E-03        2,5E-03        3,7E-03        5,5E-03        9,7E-03

Plíce                                   1,7E-02        2,6E-02        3,6E-02        5,4E-02        1,0E-01

Vaječníky                            3,3E-03        4,1E-03        6,1E-03        8,9E-03        1,5E-02

Slinivka břišní                       2,1E-03        2,6E-03        4,0E-03        6,1E-03        1,1E-02

 

Červená kostní dřeň              2,7E-03        3,4E-03        4,7E-03        6,2E-03        9,6E-03

Slezina                                1,9E-03        2,4E-03        3,6E-03        5,6E-03        9,9E-03

Varlata                                2,1E-03        3,1E-03        5,2E-03        7,9E-03        1,5E-02

Štítná žláza                         9,9E-04        1,7E-03        2,7E-03        4,4E-03        7,8E-03

Děloha                                 5,9E-03        7,2E-03        1,1E-02        1,6E-02        2,7E-02

 

Ostatní tkáně                       1,8E-03        2,2E-03        3,2E-03        4,9E-03        8,6E-03

 

Efektivní dávkový               7,0E-03        9,1E-03        1,3E-02        2,0E-02        3,6E-02

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Absorbované dávky po perorální aplikaci 99mTc-DTPA jsou následující (podle D.J.Gambini, R.Granier: Manuel pratique de Médecine Nucléaire):

 

Orgán                                                Absorbovaná dávka

                                                         na jednotku aplikované aktivity

                                                         (mGy/MBq)

 

Žaludek                                              8,6E-02

Tenké střevo                                       7,0E-02

Červená kostní dřeň                            1,2E-03

Vaječníky                                           3,5E-03

Varlata                                               1,7E-03

Efektivní dávkový

ekvivalent (mSv/MBq)                       2,5E-02

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1. Seznam všech pomocných látek

Kyselina gentisová, chlorid cínatý, chlorid sodný v dusíkové atmosféře.

 

Vlastnosti označeného roztoku:

Čirý až slabě opalizující, bezbarvý vodný roztok.

pH: 4,0 - 5,0

Účinnost značení: ³ 95 %

 

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

 

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku TechneScanR DTPA je 12 měsíců od data výroby. Datum exspirace je uvedeno na štítku každé lahvičky a na papírovém obalu.

 

Označený roztok má být aplikován do 8 hodin po přípravě.

 

6.4. Skladování

Lahvičky s lyofilizátem se uchovávají při teplotě 15 - 25°C (obyčejná teplota), chránit před světlem.

Označený roztok uchovávejte při teplotě 2 - 8°C.

 

Přípravek neobsahuje konzervační látky. Je-li připravený roztok používán pro více pacientů, každou dávku je nutné odebrat za aseptických podmínek a během jediného pracovního dne. Po odebrání první dávky se roztok uchovává při teplotě 2 - 8°C.

 

Skladování musí být v souladu s příslušnými předpisy pro práci s radioaktivním materiálem.

 

6.5. Druh obalu

Balení přípravku: 5 lahviček

Injekční lékovka 10 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

 

6.6. Návod k použití

 

Pokyny ke značení

Značení je nutné provádět za aseptických podmínek.

Do lahvičky TechneScanR DTPA přidejte požadované množství aktivity technecistanu(99mTc) sodného s maximální aktivitou 11,1 GBq (300 mCi) v objemu 2 - 10 ml a poté promíchejte obsah lahvičky až do rozpuštění obsahu.

Po 15 - 30 minutách inkubace při teplotě 15 - 25°C je roztok připraven k aplikaci.

 

Kontrola kvality

Kontrola účinnosti značení se provádí metodou TLC - silikagel na skleněných vláknech.

a) Vyvíjejte 5 - 10 µl vzorku v 0,9 % roztoku chloridu sodného. Komplex pentetanu

     s techneciem a technecistanový ion se pohybují k čelu a nečistoty v koloidní formě zůstávají na startu.

 

b) Vyvíjejte 5 - 10 µl vzorku v methylethylketonu. Technecistanový ion se pohybuje k čelu a komplex pentetanu s techneciem a nečistoty v koloidní formě zůstávají na startu.

 

Bližší informace viz Evropský lékopis, článek 642.

 

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/763/93-C

 

9. DATUM REGISTRACE

18.8.1993

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

6.4.1995

 

 










 



<< ZPĚT



Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software