KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 TechneScan LyoMAA

DRN 4378 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

Kit pro přípravu makroagregátů lidského sérumalbuminu značených techneciem
Kit pro přípravu makroagregátů lidského sérumalbuminu značených techneciem(99mTc)
  Indikace: Perfúzní scintigrafie plic
   

Balení

1 kit = 5 lahviček

 

 

Uchovávání:

2 - 8° C

     
 

Doba použitelnosti:

datum uvedeno na obalu

     
 

Složení:

Albuminum humanum macroaggregatum 2,0 mg

   

Chlorid sodný, octan sodný, chlorid cínatý, dusík.

 

  Přípravek se vyrábí z lidského albumínu, který je vždy testován na nepřítomnost povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg), protilátek proti viru lidské imunitní nedostatečnosti (anti-HIV) a protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV).

 

 

Velikost a množství částic:

95% v rozmezí 10-100 µm, s velkou většinou 10-90 µm

   

< 0,2 % v rozmezí 100-150 µm

   

částice > 150 µm nejsou přítomny

   

počet částic: 4,5x106/lahvičku

     
 

Rozředění:

max. 3.7 GBq (100 mCi) v objemu 1-10 ml

   

k aplikaci max. 1/7 obsahu lahvičky (cca 700 000 částic)

 

Doba inkubace:

5 minut při obyčejné teplotě

 

Stabilita po označení:

6 hodin

 

Účinnost značení:

ł 95 %

 

pH:

5,0 – 7,0

     
 

Reg. číslo SÚKL:

88/762/93-C

     
 

Kód VZP:

02018 Tc-MAKROAGREGAT. ALBUM. INJ., 99mTc
 

 

Směrná hodnota SÚJB:

plíce:

scintigrafie statická 200 MBq

     

SPECT 300 MBq

   

cévy:

radionuklidová venografie 200 MBq

 

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TechneScanR LyoMAA

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4378

Kit pro přípravu injekcí suspenze makroagregátů lidského sérumalbumínu značených techneciem(99mTc)

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Jedna lahvička obsahuje:

Albuminum humanum macroaggregatum        2,0 mg

 

V připraveném preparátu je 95 % částic v rozmezí velikosti 10 - 100 µm, s velkou většinou

v rozmezí 10 - 90 µm. Zastoupení částic s velikostí 100 - 150 µm je nižší než 0,2 %. Nejsou přítomny částice větší než 150 µm. Celkový počet částic v lahvičce je 4,5 x 106.

 

Přípravek se vyrábí z lidského albumínu, který je vždy testován na nepřítomnost povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg), protilátek proti viru lidské imunitní nedostatečnosti (anti-HIV) a protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV).

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekcí suspenze makroagregátů lidského sérumalbumínu značených techneciem(99mTc).

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Indikace

- Perfúzní scintigrafie plic

- Venoscintigrafie jako sekundární indikace

 

4.2 Dávkování a způsob podání

Doporučená aktivita pro i.v. aplikaci pro 70 kg pacienta je 37 - 185 MBq (1 - 5 mCi). Počet aplikovaných částic musí být v rozmezí 60 x 103 - 700 x 103. Vyšetření plic se provádí ihned

po aplikaci.

 

Aktivitu pro aplikaci dětem je možné určit podle následujícího vztahu jako podíl dávky pro dospělé:

 

Dávka pro děti (MBq) = Dávka dospělí (MBq) x Hmotnost dítěte (kg)

                                                                                   70

 

Přestože je nejčastěji užíván přepočet dle tělesné hmotnosti, v určitých případech je vhodnější použití přepočtu dle tělesného povrchu:

                                                        

Dávka pro děti (MBq) = Dávka dospělí (MBq) x Tělesný povrch dítěte (m2)

                                                                                  1,73

4.3 Kontraindikace

Specifické kontraindikace nejsou známy.

 

4.4 Zvláštní upozornění

Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Bezprostředně před aplikací má být obsah stříkačky opatrně promíchán, aby došlo

k homogenizaci obsahu. Do stříkačky nesmí být natáhnuta krev, jinak je nebezpečí tvorby sraženin.

Zvláštní opatrnosti je třeba při aplikaci 99mTc-MAA pacientům s významným pravolevým srdečním zkratem. V zájmu snížení rizika mikroembolizace mozkového nebo renálního oběhu je nutné aplikovat 99mTc-MAA pomalou i.v. injekcí a snížit počet aplikovaných částic až o 50 %. Podobné upozornění platí pro pacienty s respiračním selháním při plicní hypertenzi.

 

4.5 Interakce

Různé léčivé látky mohou způsobit změny v biodistribuci 99mTc-MAA:

- Interakce farmakologického rázu: chemoterapeutika, heparin, bronchodilatancia

- Interakce toxikologického rázu: heroin, nitrofurantoin, busulfan, cyklofosfamid, bleomycin, methotrexát, methysergid

- Interakce farmaceutické: síran hořečnatý

 

4.6 Těhotenství a laktace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

 

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané

radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 12 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte větší než 1 mSv.

 

4.7 Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Nežádoucí vliv není očekáván.

 

4.8 Nežádoucí účinky

Po jednorázové nebo opakované aplikaci 99mTc-MAA může nastat hypersenzitivní reakce

s bolestí na hrudi, zimnicí a bezvědomím. V místě aplikace byly pozorovány místní alergické reakce.

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů

a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než

20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

 

 

4.9 Předávkování

Předávkování ve smyslu aplikace nadměrného množství látky není možné očekávat.

V daném případě se předávkováním rozumí aplikace příliš vysokého počtu částic. Počet částic makroagregátů nesmí pro dospělého nikdy překročit počet 1,5 x 106.

 

V případě aplikace nadměrného množství aktivity je možné snížit radiační zátěž podporou diurézy s častým močením.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Po aplikaci obvyklých dávek 99mTc-MAA není možné očekávat žádný farmakodynamický účinek.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikaci do povrchové žíly systémového žilního oběhu jsou částice makroagregátů unášeny k nejbližšímu systému kapilár, tj. do kapilár plicního arteriálního systému. Částice nepronikají plicním parenchymem a dočasně uzavírají lumen kapiláry. V případě normálního průtoku krve se částice zachytávají v plicním řečišti v souladu s fyziologickým spádem. Je-li místně průtok krve omezen, v poškozených oblastech se v příslušném poměru zachytí menší počet částic. Značené makroagregáty zůstávají v plících po rozdílnou dobu v závislosti na struktuře, velikosti a počtu částic.

 

Pokles aktivity částic v plících má charakter exponenciální závislosti. Částice větších rozměrů mají delší biologický poločas, částice s průměrem 5 - 90 µm mají poločas v rozmezí 2 - 8 hodin.

Pokles množství částic v plících je způsoben mechanickým rozpadem částic zachycených

v kapilárách, na které působí samotné změny tlaku v kapilárách v rámci systoly a diastoly.

Produkt rozpadu makroagregátů, mikrokoloid albuminu, je rychle z oběhu odstraňován působením RES, především v játrech a slezině.

Při metabolizaci mikrokoloidu se uvolňuje do oběhu značící radionuklid (99mTc), který je vylučován močí.

 

5.3 Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Existuje závislost mezi toxickým účinkem a velikostí částic makroagregátů.

Zvýšení krevního tlaku v plicním řečišti je patofyziologickou příčinou toxického účinku.

U částic s velikostí 10 - 50 µm se první toxické účinky v plicích u psů (tachypnoe) projevují po aplikaci 20 - 25 mg/kg tělesné hmotnosti.

Výrazné zvýšení krevního tlaku v plicích nastává po aplikaci 20 mg částic MAA menších

než 80 µm. Významnější změny nejsou patrné po aplikaci 40 mg částic MAA menších

než 35 µm.

 

Po aplikaci částic v množství do 10 mg/kg s velikostí do 150 µm se změny tlaku neobjevují,

u částic s větším průměrem (do 300 µm) se typické změny tlaku v plicní tepně objevují

při dávce nad 5 mg/kg.

Dávka 20 - 50 mg/kg způsobí náhlou smrt respiračním selháním. Po aplikaci 14 000 částic 99mTc-MAA s velikostí 30 - 50 µm psům je bezpečnostní faktor 100.

 

Při studiích toxicity u psů po opakovaném podání nebyly pozorovány změny v chování zvířat.

Na hlavních orgánech nebyly pozorovány patologické změny.

V odborné literatuře nejsou uváděny žádné teratogenní, mutagenní ani karcinogenní účinky neznačené sloučeniny.

 

 

5.4 Dozimetrické údaje

Technecium(99mTc) se přeměňuje za emise záření gama s energií 140 keV a poločasem

6 hodin na technecium(99Tc) považované za stabilní.

Po aplikaci 185 MBq preparátu je efektivní dávkový ekvivalent pro 70 kg pacienta 2,2 mSv.

 

Absorbované dávky jsou podle ICRP 53 (1988) následující (mGy/MBq):

 

orgán                                   dospělý        15 let           10 let           5 let             1 rok

 

Nadledviny                           5,8E-03        8,7E-03        1,3E-02        1,9E-02        3,1E-02

Stěna moč. měchýře            1,0E-02        1,3E-02        1,9E-02        2,8E-02        5,1E-02

Povrch kostí                         3,5E-03        4,4E-03        6,4E-03        9,7E-03        1,9E-02

Prsní žlázy                          5,6E-03        5,5E-03        1,0E-02        1,4E-02        2,2E-02

GIT:

stěna žaludku                      4,0E-03        5,2E-03        7,8E-03        1,2E-02        2,0E-02

tenké střevo                         2,1E-03        2,6E-03        4,3E-03        7,0E-03        1,3E-02

tlusté střevo

horní část                            2,2E-03        2,9E-03        5,0E-03        8,4E-03        1,5E-02

dolní část                             4,6E-03        2,1E-03        3,5E-03        5,4E-03        1,0E-02

 

Ledviny                                3,7E-03        4,8E-03        7,2E-03        1,1E-02        1,8E-02

Játra                                    1,6E-02        2,1E-02        3,0E-02        4,3E-02        7,5E-02

Plíce                                   6,7E-02        9,9E-02        1,4E-01        2,1E-01        4,0E-01

Vaječníky                            1,8E-03        2,3E-03        3,7E-03        5,9E-03        1,1E-02

Slinivka břišní                       5,8E-03        7,5E-03        1,1E-02        1,7E-02        2,9E-02

 

Červená kostní dřeň              4,4E-03        6,2E-03        8,3E-03        1,1E-02        1,7E-02

Slezina                                4,4E-03        5,6E-03        8,3E-03        1,3E-02        2,2E-02

Varlata                                1,1E-03        1,4E-03        2,3E-03        3,7E-03        7,1E-03

Štítná žláza                         2,0E-03        3,3E-03        5,5E-03        9,0E-03        1,6E-02

Děloha                                 2,4E-03        2,9E-03        4,6E-03        7,1E-03        1,3E-02

 

Ostatní tkáně                       2,9E-03        3,6E-03        5,2E-03        7,8E-03        1,4E-02

 

Efektivní dávkový               1,2E-02        1,8E-02        2,5E-02        3,8E-03        6,9E-02

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Absorbovaná dávka pro cílový orgán, plíce, po aplikaci 185 MBq, je 12,3 mGy. Absorbované dávky pro další orgány s nejvyšší radiační zátěží - nadledviny, stěna močového měchýře, játra, slinivka břišní, slezina - jsou 1,07, 1,85, 2,96, 1,07 a 0,81 mGy.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Seznam všech pomocných látek

Chlorid sodný, octan sodný, chlorid cínatý v dusíkové atmosféře.

 

Vlastnosti přípravku po označení:

Injekce makroagregátů lidského sérumalbumínu značeného techneciem(99mTc) je bílá kapalná suspenze částic, které se během stání lahvičky mohou oddělit.

 

Účinnost značení:                      ³ 95 %

Volný technecistan:                   £ 5 %

pH: 5,0 - 7,0

 

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

 

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti je 18 měsíců od data výroby.

Datum exspirace je uvedeno na štítku každé lahvičky a na papírovém obalu.

Označený přípravek je použitelný 6 hodin po přípravě.

 

6.4 Skladování

Lahvičky s lyofilizátem uchovávejte při teplotě 2 - 8°C.

Označený přípravek uchovávejte při teplotě 15 - 25°C.

 

6.5 Druh obalu

Injekční lékovka 10 ml uzavřená pryžovou zátkou.

Balení: 5 lahviček

 

6.6 Návod k použití

Návod ke značení

Za aseptických podmínek přidejte do lahvičky TechneScanR LyoMAA požadované množství technecistanu(99mTc) sodného (370 - 3700 MBq) v objemu 1 - 10 ml. Nepoužívejte odvzdušňovací jehlu, přetlak v lahvičce vyrovnejte odebráním plynného obsahu lahvičky stejného objemu jako objem přidaného eluátu. Obsah lahvičky opatrně promíchejte krouživým pohybem do rozptýlení lyofilizátu. Nechte reagovat 5 minut při obyčejné teplotě. Před odebráním dávky obsah lahvičky promíchejte. Přípravek se nesmí dostat v žádném případě do kontaktu se vzduchem.

Kontrola kvality

Určení účinnosti značení 5 minut po přípravě: Provádí se stanovení volného technecistanu(99mTc) membránovou filtrací na polykarbonátovém membránovém filtru s kruhovými otvory o velikosti 3 µm. Přidejte na membránu 0,2 ml připraveného roztoku a přefiltrujte s 20 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.

Množství radioaktivity, které přešlo přes membránu, musí být menší než 5 % celkového množství aktivity vzorku.

Bližší informace viz Evropský lékopis, článek 296.

 

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

Nepřesahují-li zbytky aktivity v lahvičkách a stříkačkách hodnoty běžného pozadí určeného citlivým měřícím zařízením, je možné je zařadit do běžného odpadu. Likvidace odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/762/93-C

 

9. DATUM REGISTRACE

18.8.1993

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

28.2.1995


 << ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software